życzenia

Najpiękniejsze życzenia urodzinowe po angielsku

Na specjalne okazje zawsze chcemy wysłać najlepsze życzenia naszym ukochanym, takim jak nasza rodzina, nasza ukochana, nasi przyjaciele itp. Jedną z takich wyjątkowych okazji są urodziny.

W tym wpisie „Najpiękniejsze życzenia urodzinowe po angielsku” zebraliśmy kilka wyjątkowych życzeń w języku angielskim, które mamy nadzieję, możesz skierować i zastosować w swoim codziennym życiu:

Życzenia urodzinowe w języku angielskim z tłumaczeniem

 • “Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!” / tłumaczenie: „Licz swoje życie po uśmiechach, a nie łzach. Licz swój wiek według przyjaciół, a nie lat. Wszystkiego najlepszego!”
 • “Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.” / tłumaczenie: „Wszystkiego najlepszego! Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie życzenia i marzenia urodzinowe.”
 • “A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!” / tłumaczenie: Życzenia dla ciebie w Twoje urodziny, o cokolwiek poprosisz, możesz otrzymać, czegokolwiek szukasz, możesz znaleźć, cokolwiek sobie życzysz może się spełnić w Twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego!”
 • “Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!” / tłumaczenie: “Kolejny pełen przygód rok czeka na Ciebie. Powitaj go, świętując swoje urodziny z przepychem i splendorem. Życzę bardzo szczęśliwych i pełnych zabawy urodzin!”
 • “May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!” / tłumaczenie: „Niech radość, którą rozsiewałeś w przeszłości, wróci do ciebie w tym dniu. Życzę Ci bardzo szczęśliwych urodzin!”
 • “Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and be sure to enjoy the journey. Happy birthday!” / tłumaczenie: „Wszystkiego najlepszego! Twoje życie nabierze tempa i wyleci w stratosferę. Zapinaj pasy i ciesz się podróżą. Wszystkiego najlepszego!”
 • “This birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams turn into reality and may lady luck visit your home today. Happy birthday to one of the sweetest people I’ve ever known.” / tłumaczenie: „W te urodziny życzę obfitego szczęścia i miłości. Niech wszystkie Twoje marzenia spełnią się i niech Pani Szczęście odwiedzi dziś Twój dom. Wszystkiego najlepszego dla jednej z najsłodszych osób, jakie kiedykolwiek znałem.
 • “May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.” / tłumaczenie: „Obyś był obdarzony największymi radościami życia i niekończącą się błogością. W końcu sam jesteś darem dla ziemi, więc zasługujesz na to, co najlepsze. Wszystkiego najlepszego.”
 • “Count not the candles…see the lights they give. Count not the years, but the life you live. Wishing you a wonderful time ahead. Happy birthday.” / tłumaczenie: „Nie licz świec… spójrz na światła, które dają. Nie licz lat, ale życie, w którym żyjesz. Życzę Wam wspaniałego czasu. Wszystkiego najlepszego.”
 • “Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.” / tłumaczenie: „Zapomnij o przeszłości; patrz w przyszłość, bo najlepsze rzeczy dopiero nadejdą.”
 • “Birthdays are a new start, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!” / tłumaczenie: „Urodziny to nowy początek, nowy początek i czas realizacji nowych przedsięwzięć z nowymi celami. Idź naprzód z ufnością i odwagą. Jesteś bardzo wyjątkową osobą. Niech dziś i wszystkie twoje dni będą niesamowite!”
 • “Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.” / tłumaczenie: „Twoje urodziny to pierwszy dzień kolejnej 365-dniowej podróży. Bądź lśniącą nitką w pięknym gobelinie świata, aby uczynić ten rok najlepszym w historii. Miłej przejażdżki.”
 • “Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams!” / tłumaczenie: „Bądź szczęśliwy! Dziś jest dzień, w którym zostałeś przyniesiony na ten świat, aby być błogosławieństwem i inspiracją dla ludzi wokół ciebie! Jesteś cudowną osobą! Obyś dostał więcej urodzin, aby spełnić wszystkie swoje marzenia!”